Projekt POKL

Czwarta konferencja w ILO była poświęcona podsumowaniu realizowanego od 13 miesięcy projektu pt. „Poszerzamy horyzonty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez UE. Program dotyczy priorytetu IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania i poddziałania dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, a także dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.

               W dniu 10.03.2011 odbyła się wycieczka dydaktyczna do Warszawy, w ramach POKL. W wycieczce wzięli udział uczniowie